Báo Bà Rịa viết về Lễ Khánh thành của Trường.

Leave a comment