Thông báo Hội thảo ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2018